מועד העדכון האחרון: 30.05.2018

תאריך תוקף -

 

תנאי משתמש L'OR®

 

ברוכים הבאים לאתר L'OR® (להלן – "האתר") בו תוכלו למצוא פרטים על מותג L'OR ומוצריו בישראל. אתר זה מוגש, מופעל ומנוהל על ידי חברת JACOBS DOUWE EGBERTS ו/או כל אחד הפועל מטעמה (להלן – "JDE") אשר כתובת משרדה הראשי ברב' Oosterdoksstraat 80 NL-1011 DK, אמסטרדם, הולנד.

 

JDE תחולה

הוראות ותנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן – "הכללים"), יחד עם מדיניות הפרטיות של האתר, כפי שתעודכן מעת לעת (להלן – "מדיניות הפרטיות"), מסדירים וחלים על כל הביקורים והשימושים באתר וכן על כל מידע, המלצות ו/או שירותים אשר סופקו דרך אתר זה (להלן – "המידע"). השימוש באתר כפוף להוראות והתנאים הקבועים בכללים אלה, מדיניות הפרטיות וההוראות הרלוונטיות של הדין והחוקים החלים, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן, יחד – "תנאי המשתמש"). עם השימוש באתר זה, הנך מסכים לתנאי המשתמש ומתחייב לציית להם. אנא עיין בזהירות בתנאי המשתמש לפני השימוש באתר. במידה ואינך מסכים עם תנאי המשתמש, אינך רשאי להשתמש באתר. JDE רשאית לשנות או לתקן את תנאי המשתמש על פי שיקול דעתה ובלי למסור הודעה מפורשת על כך. במקרה של שינוי או תיקון בתנאי המשתמש, אלה יהיו תקפים החל מרגע פרסומם באתר.

האתר נועד למבוגרים תושבי ישראל. ג'ייקובס אינה מתחייבת כי המידע המוצג באתר יתאים למדינות אחרות.

למען הסר ספק, כל האמור בכללים אלה הינו בנוסף לכל זכות אשר עומדת לטובת JDE על-פי דין.

פרשנות

בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות הכללים האלה ופרסומים אחרים הקשורים לאתר, ההוראות של הכללים האלה יגברו לכל כוונה ומטרה.

כותרות וראשי פסקאות בכללים אלה נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות או הסברת הכללים. המילה "לרבות" פירושה: "לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל".

הוראות כללים אלה נכתבו בלשון זכר למטרת נוחות בלבד וכל האמור בכללים אלה נועד הן לגברים והן לנשים. האמור בלשון יחיד, אף רבים במשמע, ולהפך.

כל מקום בו כתוב בכללים אלה JDE, הכוונה היא לרבות המפעילים והמנהלים של האתר וכל מי מטעמם.

מובהר בזאת, כי בכל מקום בכללים אלה שבו נאמר או משתמע כי JDE תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע עניין מסוים, או כאשר מוקנית במפורש ו/או מכללא ל - JDE הזכות, הסמכות ו/או שיקול דעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, JDE תפעל (או תחליט שלא לנקוט בפעולה)על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, והפעולות של JDE (או אי-פעולתה) יהיו סופיות ובלתי ניתנות לערעור ולמשתמש באתר או מי מטעמו, לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין הפעולות (או אי פעולתה) של JDE כאמור.

 

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של JDE לגבי האתר מפורטת במסמך מדיניות הפרטיות המופיע באתר.

אתרים מקושרים

באתר זה יכולים להימצא קישורים לאתרים חיצוניים. JDE לא תהא אחראית לשימוש או תוכן אתרי האינטרנט המקושרים לאתר זה או ממנו. מדיניות הפרטיות אינה חלה על עיבוד הנתונים האישיים שלך באותם אתרים חיצוניים או באמצעותם. השימוש בקישורים לאתרים חיצוניים נעשה על אחריותך.

קניין רוחני

אתר זה הינו רכושה הבלעדי של JDE. אלא אם נאמר אחרת, כל הזכויות באתר ובמידע המופיע בו, כולל זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות (כולל סמלים, מידע, תצוגות, קודי מחשב, הערות, תמונות, סרטוני וידאו, שמות תחום, גרפיקה, עיצובים, מצגים מילוליים, סימנים מסחריים וצורת עריכה ותצוגה) (להלן – "הקניין הרוחני"), הינם רכושה של JDE. משתמשים רשאים לעיין באתר ובמידע ולעשות עותקים לשימושם הפרטי, לדוגמא על-ידי הדפסה או שמירה. כל שימוש אחר באתר או במידע, לדוגמא אחסון או שכפול האתר (או חלק הימנו)בכל אתר אינטרנט חיצוני או יצירת קישורים, קישורי היפרטקסט או קישורי עומק בין האתר וכל אתר אינטרנט אחר או כל שימוש אחר, דורשים אישור מראש בכתב מאת JDE.

אלא אם נאמר אחרת, "LOR®" וכל סימן מסחרי אחר המופיעים באתר זה, הינם סימנים מסחריים של קונינקליחקה דואה אגברסט בע"מ - KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V., JDE או חברות קשורות, כלולות ו/או חברות בת שלהן.

הנך מסכים בזאת לא להפר או לסייע, לעודד או לגרום להפרת זכויות הקניין הרוחני. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ומלבד לאמור מפורשות אחרת בכללים אלה, העתקת, הורדת, שכפול, שיקוף, הפצה, שידור, העברה לאחר או שימוש בקניין הרוחני, באתר או בתוכן המופיע באתר, כולו או חלקו, אסורים, אלא אם נעשו לאחר קבלת אישור מראש בכתב של JDE. אישור להשתמש באתר לא יפורש כמעניק רישיון להשתמש בסימנים המסחריים המופיעים באתר.

JDE יכולה לדרוש כי משתמש יסיר קישורים לאתר, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. משתמש אשר יקבל דרישה כאמור מ - JDE, יסיר את הקישור מיד.

שימוש באתר והתנהלות אסורה

השימוש באתר נועד למטרות אישיות. אסור בהחלט להשתמש באתר ו/או התוכן המופיע באתר למטרות מסחריות ללא אישור מראש בכתב של JDE.

הנך מתחייב בזאת לא ליצור מאגר נתונים מתוך התוכן המופיע באתר ולא להפעיל תכנת מחשב או אמצעי אלקטרוני אחר לביצוע פעולות בתוכן המופיע באתר, כולל חיפוש, העתקה, הורדה, שיקוף ושליפה אוטומטית של התוכן על מנת ליצור מאגר נתונים.

הנך מסכים לא להשתמש באתר למטרות לא חוקיות ולא לפגוע בצורה כלשהי במשתמשים באתר ו/או בשימוש על-ידי משתמשים אחרים באתר ו/או בעסקי JDE. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אינך רשאי להשתמש באתר או לנסות לעשות באתר שימוש כלשהו לנקוט בפעולה כלשהי, אשר יכולים להזיק ל - JDE או לצד שלישי כלשהו, או להפריע לתפעול האתר באופן המפר דין כלשהו.

הגבלת אחריות

מובהר בזאת, כי פרסום המלצות, דעות והנחיות באתר על-ידי JDE אינם מהווים אישור, בקשה או המלצה של JDE למלא אחר ההמלצות ו/או הדעות ו/או ההוראות. ככל שמשתמש ימלא אחר המלצות ו/או דעות ו/או הנחיות כאמור, הוא עושה כן על אחריותו המלאה והבלעדית ולמשתמש ו/או למי מטעמו לא יהיו כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי JDE בקשר לכך.

JDE אינה נותנת מצג כלשהו בקשר עם נכונות או שלמות תוכן האתר ואינה אחראית לנכונות ו/או שלמות ו/או דיוק המידע, או לעדכון ו/או השלמת המידע, כולל מסרים מסחריים ו/או תוכן ו/או מקורות חיצוניים, אשר יש באתר קישור אליהם.

JDE אינה מתחייבת כי הקישורים הכלולים באתר יהיו תקפים ו/או יובילו לאתר פעיל. כמו כן, JDE רשאית להסיר ו/או להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספתם, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים חיצוניים אשר האתר כולל קישורים אליהם, כולל לגבי אתרי מסרים מסחריים, עשויים להיות שונים מאלה של אתר זה. JDE לא אחראית להפרה או מחדל של תנאי שימוש ו/או מדיניות פרטיות של צד שלישי כלשהו.

JDE אינה מתחייבת כי האתר יהיה פעיל וזמין באופן קבוע או כי הגישה אליו תהיה ללא אי דיוקים, טעויות ו/או תקלות. המידע עלול להיות לא שלם או לכלול טעויות אחרות. JDE לא אחראית לאי דיוקים, טעויות ו/או תקלות בקשר למידע והמשתמש ו/או כל מי מטעמו, לא יהיו רשאים להעלות טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי JDE בגין כך, לרבות בגין פרסום מטעה.

על-ידי כניסתך לאתר, הנך נחשב כמי שפוטר את JDE מכל טענה, תביעה ו/או דרישה לגבי כל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין בקשר לאי- דיוקים ו/או טעויות ו/או הפרעות ו/או תקלות כאמור ו/או בקשר לכל פעולה אשר JDE נקטה, אם וככל ש - JDE החליטה לעשות כן, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בקשר לאותם אי-דיוקים ו/או טעויות ו/או הפרעות ו/או תקלות ולא תהיה זכאי לפיצוי, שיפוי ו/או סעדים כשלהם.

שימושך באתר נעשה באחריותך. האתר מסופק "כמו שהוא" (As Is) ללא התחייבות מסוג כלשהו, בין אם מפורשת או משתמעת ו- JDE לא תישא באחריות כלשהי, כולל אחריות לנזק אישי, הפרה, סחירות וכשירות לכל מטרה שהיא, כולל מטרה הקשורה או נובעת מהגישה או השימוש במידע, תוכן האתר, פלט האתר וכן האתר עצמו.

הדין החל וסמכות שיפוט

על תנאי המשתמש האלה יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת בקשר לתנאי המשתמש האלה, לרבות מחלוקות לגבי קיום ותקפות ההוראות, תוגש לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, ישראל, אלא אם נדרש אחרת על פי דרישות סטטוטוריות מחייבות.

שונות

חוקיות - אם ייקבע כי הוראה כלשהי מהוראות הכללים האלה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ו/או בלתי ניתנת לאכיפה, כולה או חלקה, אזי במקום ההוראה שנקבע לגביה כאמור, תבוא הוראה חוקית ותקפה הקרובה בתוכנה, מטרתה ותוצאתה, ושאר הוראות הכללים האלה יישארו תקפים וברי אכיפה. 

אי ויתור - במקרה ש - JDE לא תאכוף הוראה כלשהי מתוך הכללים האלה או לא תגיב להפרה על ידי צד כלשהו להוראות הכללים האלה, הדבר לא יהווה ויתור על זכויותיה של JDE לאכוף לאחר מכן הוראות או תנאים מכללים אלה או להגיב לאותה הפרה כאמור.

שאלות ומשוב צרכן - לכל שאלה, הבהרה או משוב צרכני לגבי אתר זה, כולל לעניין פעילות האתר ותנאי השימוש בו, הנך יכול ליצור קשר עם מרכז השירות לצרכן מוקד פניות גב מערכות, אשר מספקים שירותים לדיפלומט מפיצים (1968) בע"מ, המפיצים של JDE בישראל, באמצעות דוא"ל lorcapsules@gav.co.il, טלפון 1-800-221-250 או כתובת נחום חת1, חיפה, 31905. התקשרות עם מרכז שירות לצרכן בדוא"ל, טלפון או דואר, כפופים למדיניות נתונים אישיים של מרכז השירות לצרכן. 

01-08-2022

 

 

תודה על ביקורכם באתר שלנו.  Jacobs Douwe Egberts (להלן, “JDE”) שואפת להגן על פרטיותם של המבקרים באתר שלה. אנא קראו את המדיניות הבאה בקפידה.  

JDE (Koninklijke Douwe Egberts B.V. Oosterdoksstraat 80, Amsterdam NL 1011DK) (“אנחנו”) בעלת המותגים (Jacobs, L`Or, illy), היא מבקרת המידע האישי שלכם, והמשמעות היא שאנו אחראים על האופן שבו המידע האישי שלכם יעובד ועל הסיבות לכך. "אנחנו", "אותנו", "שלנו" ו"JDE", באותיות רישיות או קטנות, משמעותן JDE מטעם עצמה וסניפיה, וכן ישויות קשורות הפועלות כמותג של JDE, וכל אחד מנושאי התפקידים, הדירקטורים/המנהלים, החברים, העובדים, הסוכנים, הנציגים, היורשים ובעלי הזכויות שלהם. 

מדיניות הפרטיות הזו מגדירה כיצד ומדוע אנו אוספים, מאחסנים, מעבדים ומשתפים את הנתונים האישיים שלכם. היא חלה על כל המידע האישי שאנו אוספים אודותיכם באתר שלנו, כאשר אתם מבקרים במשרדינו התאגידיים, מתקשרים איתנו (כולל דרך שירות הלקוחות, פלטפורמות המדיה החברתית ובאמצעים אחרים), או נמצאים איתנו בקשר בכל צורה אחרת. 

מדיניות הפרטיות הזו מכילה הפניות ל"תקנה הכללית להגנה על מידע" (GDPR) של האיחוד האירופי ולכן עשויה לכלול הפניות שאולי לא יחולו על המדינה או תחום השיפוט הספציפיים שלכם. אם יש תנאים שווי-ערך החלים תחת החוק המקומי שלכם, ההנחה היא שהם אלה שיהיו בתוקף למטרות מדיניות הפרטיות הזו.  

בנוסף לכך, יש תחומי שיפוט שאוסרים או מגבילים את האיסוף, השימוש או השיתוף של קטגוריות מסוימות של מידע אישי; לפיכך, מדיניות הפרטיות הזו המתארת את הפרקטיקות שלנו עשויה להיות מוגבלת תחת החוקים האלה, ו/או מוסברת יותר לעומק בפרק ספציפי-למדינה שרלוונטי לכם תחת מדיניות הפרטיות הזו. 

אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. עיינו במדיניות הפרטיות הזו באופן סדיר כדי להתעדכן בנושא פעילויות עיבוד הנתונים שלנו. 

 

תוכן העניינים 

 1. איסוף הנתונים האישיים שלכם והשימוש בהם
 2. כיצד אנו משתפים וחושפים נתונים אישיים
 3. פרסום ושיווק
 4. תקופות שימור נתונים
 5. קוקיות (Cookies)
 6. סרטונים מוטבעים
 7. Captcha
 8. עיבוד נתוני מדיה חברתית
 9. אבטחת הנתונים
 10. זכויותיכם כמושאי הנתונים
 11. פרטי יצירת קשר של מנהל ההגנה על המידע שלנו

 

1. איסוף הנתונים האישיים שלכם והשימוש בהם 

בפרק הבא ניתן למצוא מידע על האופן שבו אנו אוספים את הנתונים האישיים שלכם, לאילו מטרות אנו מעבדים אותם, מהו הבסיס החוקי לכך, ולמשך כמה זמן אנו מחזיקים בנתונים שלכם.  

בסיס חוקי לעיבוד הנתונים שלכם יתקיים כאשר יחולו אחד או יותר מהתנאים הבאים:  

 • הסכמה: הענקתם לנו את הסכמתכם לשימוש במידע שלכם, הסכמה שתוכלו לבטלה בכל זמן שהוא, Art. 6(1)(a) GDPR.
 • חוזה: יש לכם ו/או אתם עומדים לחתום איתנו על הסכם, ויש צורך במידע שלכם כדי לספק לכם את המוצרים או השירותים המבוקשים, Art. 6(1)(b) GDPR.
 • מחויבות משפטית: אנו עשויים להידרש לעבד את המידע שלכם כדי לציית למחויבויות משפטיות מסוימות, כגון דיווח לצורכי מס או בהקשר לחוקי ההעסקה, Art. 6(1)(c) GDPR.
 • עניין לגיטימי: אנו עשויים להשתמש במידע שלכם כי יש לנו – או לצד שלישי – עניין לגיטימי בכך. דבר זה יחול רק במקרים שבהם לדעתנו האופן שבו אנו משתמשים בנתונים שלכם אינו משפיע משמעותית על הפרטיות שלכם, שאתם עשויים לצפות לעיבוד שכזה, או אם יש סיבה משכנעת לעשות כך, Art. 6(1)(f) GDPR.

 

בכל הנוגע ללקוחות מקצועיים של JDE, עיינו בטבלה "עיבוד נתוני הלקוחות המקצועיים של JDE" בהמשך, שם מוצג מידע נוסף על אופן עיבוד הנתונים שלכם.  

כיצד אנו אוספים נתונים

אילו נתונים נאספים

השימוש והבסיס החוקי

מחיקת הנתונים

כאשר אתם מבקרים באתר שלנו 

אנו אוספים את סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, יומני השגיאות ומידע דומה נוסף בנוגע לביקורכם באתר שלנו, למשל:   

- התאריך והשעה של שאלתכם, 

- נפח הנתונים שהועברו, 

- סטטוס הגישה (תוכן הועבר, תוכן לא נמצא), 

- קישור ההפניה, המציין מאיזה דף אינטרנט הגעתם לדף שלנו, 

- כתובת IP מקוצרת (למניעת יצירת קישור אישי)  

 

נתוני היומן המוזכרים לעיל ייבדקו רק באופן אנונימי. 

 

אנו עשויים לאסוף מידע נוסף (כולל הקישורים שלחצתם עליהם, הדפים או התכנים שצפיתם בהם ולמשך כמה זמן, וכן נתונים סטטיסטיים דומים אחרים על האינטראקציות שלכם) מתוך קוקיות (cookies), קובצי מעקב, משואות אינטרנט ומזהים ייחודיים אחרים.  

 

הבאנר שלנו בנושא קוקיות מאפשר לכם להחליט אם תרצו להתיר לנו לאסוף נתונים אלה.  בפרק אודות קוקיות ניתן למצוא מידע נוסף על אופן השימוש שלנו בקוקיות, בקובצי מעקב ובטכנולוגיות דומות.  

הנתונים משמשים לזכירת העדפותיכם באתר, השפה שלכם והבחירות שלכם בנוגע לקוקיות.  הם גם מקלים עליכם להשתמש באתר ויכולים לעזור לנו לספק לכם פרסומות מותאמות-אישית על פי העדפותיכם. 

 

הבסיס החוקי הוא העניין הלגיטימי שלנו לשפר את שירותינו או הסכמתכם, אם היא נדרשת.    

משך אחסון נתוני הקוקיות שלכם עשוי להשתנות על פי סוג הקוקיות שבהן נעשה שימוש. למידע נוסף, עיינו בפרק אודות קוקיות (פרק 5).    

כאשר אתם נרשמים/פותחים חשבון בחנות הרשת שלנו  

אם תירשמו לחשבון בחנות הרשת שלנו, נעבד את נתוני רישום החשבון שמסרתם בתהליך הרישום.   

 

אם נאסוף נתונים נוספים בזמן התהליך הזה, הם יסומנו כוולונטריים והעיבוד שלהם יתבסס על הסכמתך בהתאם לסעיף Art. 6(1)(a) GDPR. 

הנתונים האלה משמשים לביצוע החוזה על פי הדרישה של Art. 6(1)(b) GDPR. 

תוכלו למחוק את חשבונכם בכל זמן שהוא דרך "החשבון שלי" בחנות הרשת הרלוונטית או על ידי יצירת קשר עם שירות הלקוחות על פי הפרטים בכל אחד מאתרי JDE.    

 

הבסיס החוקי הוא הסכמתכם, שאותה תוכלו למשוך בכל זמן שהוא. 

נתוני החשבון שלך נשמרים עד למחיקת החשבון דרך "החשבון שלי" או שירות הלקוחות. חשבונות בחנות הרשת נמחקים אוטומטית לאחר 5 שנים ללא כניסה לחנות וללא הזמנות. 

כאשר אתם מבצעים רכישה בחנות הרשת שלנו 

אנו אוספים את פרטי הרכישה שלכם, למשל שם, כתובת מייל, כתובת לחיוב וכתובת למשלוח, וסוג התשלום.  

 

אם נקבל את כתובת המייל שלכם בהקשר למכירה/למשא ומתן בנוגע למכירה של מוצר או שירות, אנו עשויים להשתמש בכתובת המייל לצורך שיווק ישיר של מוצרים ושירותים דומים משלנו, אלא אם כן הבעתם התנגדות לעיבוד כזה. תוכלו להתנגד לעיבוד כזה בקלות במועד איסוף הנתונים ועל ידי שימוש בקישור לביטול המינוי המופיע בכל מייל שיווקי. 

נתונים אלה משמשים לעיבוד הזמנתכם על פי חוזה הרכישה. 

 

הבסיס החוקי הוא החוזה איתנו והיות והמידע שלכם נחוץ כדי לספק לכם את המוצרים או השירותים על פי Art. 6(1)(b) GDPR.  

 

הבסיס החוקי לעיבוד הנתונים הוא העניין הלגיטימי שלנו להיות מסוגלים לקדם את מכירת מוצרינו ושירותינו על פי Art. 6(1)(f) GDPR.  

מחיקת הנתונים: הנתונים שייאספו יישמרו למשך עד 10 שנים לאחר הרכישה האחרונה, או על פי דרישות שימור הנתונים המקומיות. 

כאשר אתם נרשמים לניוזלטרים או למסרים שיווקיים אחרים שלנו 

אנו אוספים את השם, כתובת המייל וההעדפות השיווקיות שלכם (אם רלוונטי).  

 

אנו עשויים לבקש מכם להסכים למעקב נוסף אחר השימוש בניוזלטר, שיאפשר לנו לזהות מתי אתם פותחים אותו ולדעת מתי לחצתם על קישור ספציפי בתוך הניוזלטר.  

בנוסף לנתונים לעיל, אנו אוספים גם את כתובת ה-IP המלאה במועד הרישום או אישור קבלת הניוזלטר, וגם עותק של מייל האישור ששלחנו לכם. 

העיבוד הזה משמש לשליחת הניוזלטרים של JDE וליצירת קשר איתכם בנוגע למבצעים, מוצרים, אירועים וסקרים, במייל ובמדיה החברתית. 

הבסיס החוקי הוא הסכמתכם, שאותה תוכלו למשוך בכל זמן שהוא דרך "מרכז ההעדפות" או קישור ביטול המינוי המופיע בכל הודעת מייל. 

 

נשתמש בנתונים האלה, במידת הצורך, כהוכחה לרישום שלך לקבלת הניוזלטר.  

 

הבסיס החוקי לעיבוד הנתונים הוא העניין הלגיטימי שלנו בלהיות מסוגלים לאשר את חוקיות שליחת הניוזלטר על פי Art. 6(1)(f) GDPR. 

 

למידע נוסף על העיבוד השיווקי והפרסומי שלנו, עיינו בפרק 3 למטה. 

הנתונים וההעדפות שלכם נשמרים עד שתמשכו את הסכמתכם. הפרטים שלכם יימחקו אוטומטית אם לא הייתה שום אינטראקציה אתכם כצרכנים במשך 24 חודשים.  * אינטראקציה עם הצרכנים כוללת שליחת הזמנה, לחיצה על מייל מ-JDE או פתיחת מייל מ-JDE.  

כאשר אתם מבקרים במשרדים שלנו 

אנו אוספים את השם המלא שלכם, מידע עסקי ופרטים אחרים בנוגע לביקורכם. 

אנו משתמשים בזה כדי לשמור על רישום של המבקרים במשרדינו ועל בטיחותם וביטחונם של העובדים והמתקנים שלנו.  

 

הבסיס החוקי הוא העניין הלגיטימי שלנו באבטחת העובדים והמתקנים שלנו.   

הנתונים שלכם יישמרו על פי דרישות שימור הנתונים המקומיות. למידע נוסף, צרו קשר עם חברת JDE המקומית הרלוונטית או עם ה-DPO שלנו.  

כאשר אתם יוצרים איתנו קשר (דרך שירות הלקוחות, המייל, פלטפורמות המדיה החברתית או באמצעים אחרים)  

אנו אוספים את השם, כתובת המייל, מידע על החשבון, ופרטים נוספים הדרושים לעיבוד בקשתכם.  

 

אם תתקשרו אלינו בטלפון, אנו עשויים גם לאסוף הקלטות שמע של השיחה. נדווח לכם על זה ותהיה לכם אפשרות להתנגד לכך.  

הנתונים משמשים לצורך מענה לבקשותיכם משירות הלקוחות. כאשר השיחות מוקלטות, הנתונים משמשים למטרות הדרכה ושירות לקוחות.   

 

הבסיס החוקי הוא העניין הלגיטימי שלנו לשפר את שירות הלקוחות שלנו ולצורך הדרכת עובדים. אם לא, נדרשת הסכמתכם.    

 

כאשר אתם יוצרים איתנו קשר בנוגע לשירות או לשאילתה הקשורה לחוזה, הנתונים שלכם יישמרו גם במערכת ניהול יחסי הלקוחות שלנו. הבסיס החוקי הוא שעיבוד הנתונים שלכם נחוץ כדי לספק לכם את המידע, המוצרים או השירותים המבוקשים על פי Art. 6(1)(b) GDPR.  

נתונים אישיים שעובדו על ידי שירות הלקוחות נמחקים 6 חודשים לאחר פתרון המקרה שלשמו הם נאספו.  

 

אנו מוחקים את הנתונים שלכם ברגע שכבר אין בהם צורך להתקשרות נוספת איתכם, או עבור מערכת היחסים החוזית שלנו איתכם, או כאשר אין שום מחויבות חוקית לשמור על הנתונים. 

כאשר אתם מצטרפים לתוכנית נאמנות הלקוחות שלנו 

אנו אוספים את שם המשתמש שלכם, את פרטי הכניסה וכל מידע שתחליטו לשתף בדפי התוכנית מרצונכם החופשי.  

הנתונים האלה משמשים כדי לספק לכם את שירותי תוכנית נאמנות הלקוחות.  

 

הבסיס החוקי הוא הסכמתכם, שאותה תוכלו למשוך בכל זמן שהוא. 

נתוני תוכנית נאמנות הלקוחות נשמרים עד למחיקת החשבון שלכם.  למחיקת החשבון שלכם, צרו קשר עם שירות הלקוחות. חשבון D.E Loyalty שלכם יימחק כאשר כבר לא יישארו לכם נקודות ערך בחשבון וגם לא נכנסתם לחשבונכם במהלך 5 השנים האחרונות.  חשבון Maison du Café שלכם יימחק לאחר שלא תיכנסו לחשבון במשך שנה אחת.     

כאשר אתם משתתפים בסקרים, בשאלונים, בתחרויות ובהגרלות שלנו, או משאירים לנו ביקורות על מוצרינו או שירותינו. 

אנו אוספים את השם, שם החברה (אם רלוונטי), כתובת המייל והדעות שלכם, וכל מידע אחר שתמסרו מרצונכם החופשי.  

כאשר אנו משתמשים בנתונים אלה כדי לקדם את מוצרינו או שירותינו, הבסיס החוקי לעיבוד יהיה הסכמתכם, שאותה תוכלו למשוך בכל זמן שהוא. 

משך זמן השמירה עשוי להשתנות בהתאם לסוג ההשתתפות שלכם. למידע נוסף, קראו את ההודעות הרשמיות או את פרטי התחרות/קידום המכירות הרלוונטיים.  

 

מידע על עיבוד נתונים נוסף של הלקוחות המקצועיים של JDE 

כיצד אנו אוספים נתונים

אילו נתונים נאספים

השימוש והבסיס החוקי

מחיקת הנתונים

כאשר אתם נרשמים/פותחים חשבון בחנות הרשת שלנו 

אנו אוספים את נתוני רישום החשבון שלכם שנמסרו בתהליך הרישום.   

 

אם נאסוף נתונים נוספים בזמן התהליך הזה, הם יסומנו כוולונטריים והעיבוד שלהם יתבסס על הסכמתך בהתאם לסעיף Art. 6(1)(a) GDPR. 

הנתונים האלה משמשים לביצוע החוזה על פי הדרישה של Art. 6(1)(b) GDPR.  

נתוני החשבון שלכם נשמרים עד למחיקת החשבון דרך שירות הלקוחות.  

נתוני חשבון חנות הרשת יישמרו למשך הזמן הנדרש על פי לוחות הזמנים החוקיים המקומיים.  

כאשר אתם מבצעים רכישה בחנות הרשת שלנו 

אנו אוספים את פרטי הרכישה שלכם, למשל שם איש הקשר, שם החברה, כתובת המייל, הכתובת לחיוב והכתובת למשלוח, וסוג התשלום. 

 

אם נקבל את כתובת המייל שלכם בהקשר למכירה/למשא ומתן בנוגע למכירה של מוצר או שירות, אנו עשויים להשתמש בכתובת המייל לצורך שיווק ישיר של מוצרים ושירותים דומים משלנו, אלא אם כן הבעתם התנגדות לעיבוד כזה. תוכלו להתנגד לעיבוד כזה בקלות במועד איסוף הנתונים ועל ידי שימוש בקישור לביטול המינוי המופיע בכל מייל שיווקי. 

נתונים אלה משמשים לעיבוד הזמנתכם על פי חוזה הרכישה. 

 

הבסיס החוקי הוא החוזה איתנו והיות והמידע שלכם נחוץ כדי לספק לכם את המוצרים או השירותים על פי Art. 6(1)(b) GDPR.  

 

הבסיס החוקי לעיבוד הנתונים הוא העניין הלגיטימי שלנו להיות מסוגלים לקדם את מכירת מוצרינו ושירותינו על פי Art. 6(1)(f) GDPR.  

נתוני חשבון חנות הרשת יישמרו בכפוף לקטגוריות הלקוחות ומשך הזמן הנדרש על פי לוחות הזמנים החוקיים המקומיים. 

כאשר אתם חותמים איתנו על חוזה (מקוון או לא מקוון) 

אנו אוספים את פרטי הרכישה שלכם, למשל שם איש הקשר, שם החברה, כתובת המייל, הכתובת לחיוב והכתובת למשלוח, וסוג התשלום. 

 

אם נקבל את כתובת המייל שלכם בהקשר למכירה/למשא ומתן בנוגע למכירה של מוצר או שירות, אנו עשויים להשתמש בכתובת המייל לצורך שיווק ישיר של מוצרים ושירותים דומים משלנו, אלא אם כן הבעתם התנגדות לעיבוד כזה. תוכלו להתנגד לעיבוד כזה בקלות במועד איסוף הנתונים ועל ידי שימוש בקישור לביטול המינוי המופיע בכל מייל שיווקי. 

נתונים אלה משמשים לעיבוד הזמנתכם על פי חוזה הרכישה. 

הבסיס החוקי הוא החוזה איתנו והיות והמידע שלכם נחוץ כדי לספק לכם את המוצרים או השירותים על פי Art. 6(1)(b) GDPR.  

 

הבסיס החוקי לעיבוד הנתונים הוא העניין הלגיטימי שלנו להיות מסוגלים לקדם את מכירת מוצרינו ושירותינו על פי Art. 6(1)(f) GDPR.  

נתוני החוזה יישמרו למשך זמן מערכת היחסים החוזית בינינו, תוך התחשבות בקטגוריות הלקוחות ובלוחות הזמנים המקומיים החוקיים.  

כאשר אתם נרשמים לניוזלטרים או למסרים שיווקיים אחרים שלנו 

אנו אוספים את השם, כתובת המייל וההעדפות השיווקיות שלכם (אם רלוונטי).  

 

אנו עשויים לבקש מכם להסכים למעקב נוסף אחר השימוש בניוזלטר, שיאפשר לנו לזהות מתי אתם פותחים אותו ולדעת מתי לחצתם על קישור ספציפי בתוך הניוזלטר.  

בנוסף לנתונים לעיל, אנו אוספים גם את כתובת ה-IP המלאה במועד הרישום או אישור קבלת הניוזלטר, וגם עותק של מייל האישור ששלחנו לכם. 

העיבוד הזה משמש לשליחת הניוזלטרים של JDE וליצירת קשר איתכם בנוגע למבצעים, מוצרים, אירועים וסקרים, במייל ובמדיה החברתית. 

הבסיס החוקי הוא הסכמתכם, שאותה תוכלו למשוך בכל זמן שהוא, או העניין הלגיטימי שלנו (אם רלוונטי).  

 

תוכלו לבטל את הרישום שלכם או להתנגד לעיבוד הזה דרך שירות הלקוחות או קישור ביטול הרישום בכל מייל. 

 

נשתמש בנתונים האלה, במידת הצורך, כהוכחה לרישום שלך לקבלת הניוזלטר.  

 

הבסיס החוקי לעיבוד הנתונים הוא העניין הלגיטימי שלנו בלהיות מסוגלים לאשר את חוקיות שליחת הניוזלטר על פי Art. 6(1)(f) GDPR. 

נתוניכם והעדפותיכם נשמרים עד שתמשכו את הסכמתכם, ועל פי לוחות זמני שימור הנתונים של JDE.  

כאשר אתם יוצרים איתנו קשר דרך שירות הלקוחות  

אנו אוספים את השם, כתובת המייל, מידע על החשבון, ופרטים נוספים הדרושים לעיבוד בקשתכם.  

 

אם תתקשרו אלינו בטלפון, אנו עשויים גם לאסוף הקלטות שמע של השיחה. נדווח לכם על זה ותהיה לכם אפשרות להתנגד לכך.  

כאשר אתם יוצרים איתנו קשר בנוגע לשירות או לשאילתה הקשורה לחוזה, הנתונים שלכם יישמרו גם במערכת ניהול יחסי הלקוחות שלנו. הבסיס החוקי הוא שעיבוד הנתונים שלכם נחוץ כדי לספק לכם את המידע, המוצרים או השירותים המבוקשים על פי Art. 6(1)(b) GDPR.  

אנו מוחקים את הנתונים שלכם ברגע שכבר אין בהם צורך להתקשרות נוספת איתכם, או עבור מערכת היחסים החוזית שלנו איתכם, או כאשר אין שום מחויבות חוקית מקומית לשמור על הנתונים. 

 

כדי להתנגד לעיבוד הנתונים שלכם במקרה של עיבוד על סמך עניין לגיטימי, או כדי למשוך את הסכמתכם לעיבוד הנתונים שלכם, בקרו במרכז ההעדפות של JDE, לחצו על הקישור לביטול הרישום, או פנו אלינו לכתובת המייל המופיעה בפרטי יצירת הקשר. 

2. כיצד אנו משתפים וחושפים נתונים אישיים 

לא נשתף, לא נמכור, לא נעביר ולא נפיץ בשום צורה אחרת את הנתונים האישיים שלכם לגורמי צד ג', אלא אם כן:  

 • הדבר נדרש על פי חוק, בהתאם ל-Art. 6(1)(c) GDPR; 
 • נדרש למטרות החוזה שלכם על פי Art. 6(1)(b) GDPR,  
 • צד ג' פועל כמעבד נתונים מטעמנו על פי Art. 28 GDPR, כמבקר משותף על פי Art. 26 GDPR, או אם נתתם לנו הסכמה מפורשת לעשות זאת, על פי Art. 6(1)(a) GDPR או Art. 49(1)(a) GDPR אם רלוונטי. 

2.1. העברות נתונים 

אנו עשויים להעביר את הנתונים שלכם מסיבות משפטיות או במקרה של מיזוג או רכישה. במקרה שהישות JDE או נכסיה יירכשו על ידי חברה אחרת, או ימוזגו עם חברה אחרת, כולל בעקבות פשיטת רגל, נשתף את נתוניכם האישיים עם כל אחד מהיורשים החוקיים שלנו.  

כמו כן נחשוף את נתוניכם האישיים עם גורמי צד ג' (1) אם נידרש לכך על פי החוק הרלוונטי; (2) בתגובה להליכים משפטיים; (3) בתגובה לבקשה מסוכנות אכיפת החוק המוסמכת; (4) כדי להגן על הזכויות, הפרטיות, הביטחון או הרכוש שלנו, או על הציבור; או (5) כדי לאכוף את תנאיו של הסכם כלשהו או את תנאי האתר שלנו. 

2.1.1. כל העברות הנתונים האישיים ייעשו בהתאם לתקנות הפרטיות הרלוונטיות ותוך ציות למדיניות הפנימית של JDE.  

העברות לספקי שירות: 

אנו משתמשים בספקי שירות צד ג' כדי להציע או לנהל שירותים מטעמנו, ומשתפים את נתוניכם האישיים עם ספקים כאלה במידה הנחוצה להם כדי לבצע את השירותים שלהם מטעמנו.   

- עיבוד תשלומים: אנו משתמשים בספקי שירותי תשלומים כדי לחייב אתכם על מוצרים ושירותים ולצורך עיבוד כרטיסי אשראי; 

- מימוש הזמנות: אנו משתמשים במספר חברות שילוח ושליחויות כדי לממש הזמנות בהתאם למוצר ולמיקום; 

- שירות לקוחות: אנו משתמשים במספר ספקי שירותי לקוחות כדי לבצע שירות לקוחות; 

- ספקי ענן: עבור מערכת CRM שלנו וספק חיצוני לאירוח האתר שלנו; 

- שיווק ופרסום: אנו עובדים עם משרדי פרסום כגון Havas Media כדי להציע את המדיה החברתית שלנו ולנהל קמפייני פרסום אחרים.    

אנחנו מתחברים לחברות לצורך פרסום מבוסס-עניין וגם משתמשים בחברות לפילוח זהות לקוחות כדי לסייע לנו לזהות את לקוחותינו באתרים שלנו, באתרים של שותפינו ובחנויות שלהם. אנו גם מתחברים לרשתות פרסום מודעות ולספקי פרסום אחרים ("ספקי פרסום") שמפרסמים ברשת מטעמנו וחברות לא-קשורות אחרות. חלק מהפרסומות עשויות להיות תפורות לפי תחומי העניין שלכם בהסתמך על המידע שנאסף באתרי JDE או באתרים לא-קשורים לאורך זמן.  

ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של כל הגורמים לעיל באתרים התאגידיים שלהם. JDE אינה אחראית על מדיניותם של ספקי צד ג'. 

2.2. העברות מחוץ לאיחוד האירופי (EU) ולאזור הכלכלי האירופי (EEA) 

שימו לב שבנוגע להעברות של נתונים אישיים אל מחוץ ל-EU או ל-EEA, יש סיכון שהרשויות במקום ייגשו לנתונים למטרות אבטחה ומעקב בלי לדווח לכם על כך או לאפשר לכם לנקוט אמצעים משפטיים. 

כדי להעניק לכם הגנה מספקת על הנתונים האישיים שלכם בהקשר זה, כל העברות הנתונים מכוסות על ידי מנגנוני העברה חוקיים נאותים, כגון ההחלטה על תאימות (Adequacy decision) על פי Art. 45 GDPR או הסעיפים הסטנדרטיים להגנה על מידע שאומצו על ידי הנציבות האירופית בהתאם ל-Art. 46(2)(c) GDPR. 

כאשר אתם מסכימים להעברת הנתונים שלכם על פי Art. 49 GDPR, לספקים או לשותפים שלנו (למשל, Google, ‏פייסבוק, ‏YouTube) בארה"ב, שימו לב שיש סיכון של עיבוד או גישה לא מורשים לנתוניכם על ידי הרשויות במקום, וייתכן שלא תוכלו לאכוף את זכויותיכם בארה"ב באופן אפקטיבי.  תוכלו לבטל את הסכמתכם להעברה ולעיבוד הנתונים האלה בכל זמן שהוא על ידי שינוי העדפות הקוקיות שלכם דרך באנר הקוקיות שלנו או דרך מרכז ההעדפות של JDE.  

 

3. פרסום ושיווק    

אם נקבל את רשותכם לכך, ובמידת הצורך, נשתמש בנתוניכם האישיים לצורך פרסום, שיווק-מחדש וטרגוט/טרגוט-מחדש.  אנו עשויים לפרסם מודעות לאתרי שותפים מטורגטים ולחנויותיהם, וגם משתמשים בסוכנויות דיגיטל כדי לנהל את המדיה החברתית וקמפייני פרסום אחרים שלנו. 

אנו עשויים לשתף את כתובת הדוא"ל המוסתרת-חלקית שלכם ומזהים אחרים כגון שם, מיקום, מספר טלפון והתנהגות גלישה, עם שותפי שיווק, מפרסמים וספקי שירות צד ג' אחרים כדי לסייע לנו בפרסום מטורגט באתרים, באפליקציות וברשתות החברתיות שלהם.  אנו גם עשויים להשתמש בשירות זה כדי להגיע לקבוצות קהל יעד חדשות שדומות ללקוחותינו הקיימים, זאת בהסתמך על המאפיינים ומזהים אחרים שלהם.  

קהלי יעד מותאמים-אישית: אנחנו ושותפינו עשויים גם להשוות מידע דמוגרפי, כולל תחומי עניין וקשרים חברתיים, עם קבוצות מפולחות בהסתמך על טכניקות התאמה אוטומטיות מתקדמות לזיהוי קווי דמיון בפרופילים שלהם. תהליך זה יכול להתרחש בזמן אמת, וההתאמה עשויה להתבצע ללא קשר למכשיר שבו אתם משתמשים.   

דבר זה נעשה על ידי העלאה לצד ג' של רשימת לקוחות מוצפנת, או שילוב טכנולוגיית מעקב של צד ג' באתר שלנו. לאחר מכן יכול צד ג' זה להתאים אנשים המופיעים הן בנתונים שלנו והן בנתונים שלו. הודות לאופן הפעולה של תהליך התאמה זה, אותו צד ג' אינו מסוגל לקרוא את רשימת הלקוחות המוצפנת שלנו אם אין לו אותה מראש. 

אנו משתמשים בפונקציות קהל יעד מותאמות-אישית של פייסבוק, Google, ‏LinkedIn ורשתות חברתיות אחרות כדי להתאים נתונים אישיים לנתוני משתמשים בפלטפורמות שבהן הרשת החברתית כבר שולטת, זאת כדי למקד מודעות לקהלי יעד רלוונטיים.  

אין ל-JDE שום השפעה על תהליכי ההתאמה המתקדמים או על השאלה אילו נתונים מעריך צד ג' כדי ליצור קבוצות ייחוס אלו. 

תוכלו לבטל את השתתפותכם בקהלי יעד אלה, ולסרב לקבל פיקסלים וטכנולוגיות דומות דרך באנר הקוקיות באתר שלנו, זאת על ידי שימוש בחוסמי המודעות בדפדפן או על ידי ניהול הגדרות הפרטיות בפלטפורמות המדיה החברתית שלכם.  

אם תחליטו שכבר אינכם מעוניינים לקבל מסרים מותאמים-אישית מבוססי-קהל יעד כאלה, תוכלו לבטל את הרישום שלכם על פי ההוראות שמופיעות בכל מסר שנשלח אליכם, או על ידי התאמת הגדרות הפרטיות בפלטפורמות המדיה החברתית הרלוונטיות. 

   

התאמה אישית (מקוונת ולא-מקוונת). בהסכמתכם (אם תידרש) אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלכם (כולל העסקאות שלכם מול JDE ותחומי העניין שלכם ברשת) כדי לנתח את העדפותיכם ואת הרגליכם, לצפות את הצרכים שלכם על פי ניתוח הפרופיל שלכם על ידינו, לשפר ולהתאים-אישית את החוויה שלכם באתרים שלנו, ולספק לכם פרסום ותכנים מטורגטים. 

תוכלו לבקש לא להשתתף בעיבוד הנתונים האישיים שלכם למטרה זו על ידי שינוי העדפות הקוקיות שלכם דרך באנר הקוקיות שלנו, או על ידי ביצוע ההוראות המופיעות בכל מסר שיווקי כזה. 

3.1. פרסום של סניפים ושותפים 

אנו משתמשים בנתונים האישיים שלכם כדי לשלוח לכם מידע (למשל, מסרים שיווקיים או פרסומות) אודות מוצרינו ושירותינו ואלה של שותפינו. חלק מהמסרים או הפרסומות האלה מוצגים באתרי צד ג' ו/או ברשתות חברתיות. כשנידרש לכך, נבקש את הסכמתכם לפני שנשלח לכם מידע, מיילים או פרסומות כאלה.  

תוכלו למשוך את הסכמתכם או להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלכם למטרות אלו על ידי שינוי העדפות הקוקיות שלכם דרך באנר הקוקיות שלנו, או על ידי ביצוע ההוראות המופיעות בכל מסר שיווקי כזה.  

העיבוד לצורכי פרסום ושיווק כמתואר לעיל עשוי להתבצע על ידי סניפים, שותפים או גורמי צד ג' אחרים בתחום השיווק.  חלק מהחברות וגורמי צד ג' עשויים להימצא בארה"ב או במדינות אחרות שמחוץ ל-EU או ל-EEA.  כדי להעניק הגנה מספקת לנתונים האישיים שלכם בהקשר זה, כל העברות הנתונים המתוארות לעיל מכוסות על ידי מנגנוני הסעיפים הסטנדרטיים להגנה על מידע שאומצו על ידי הנציבות האירופית בהתאם ל-Art. 46(2)(c) GDPR, החלטת התאמה של הנציבות האירופית (European Commission Adequacy Decision), או הסכמתכם על פי Art. 49 GDPR.  

כאשר במידה והנתונים מעובדים מחוץ ל-EU/EEA על סמך הסכמתכם (ועל פי Art. 49(1)(a) GDPR, שימו לב שיש סיכון לעיבוד או לגישה לא מורשים לנתוניכם על ידי הרשויות המקומיות, ושייתכן שלא תוכלו לאכוף את זכויותיכם באופן אפקטיבי.  תוכלו לבטל את הסכמתכם להעברה ולעיבוד הנתונים האלה בכל זמן שהוא על ידי שינוי העדפות הקוקיות שלכם דרך באנר ההסכמה שלנו (הנגיש דרך ניהול או דרך מרכז ההעדפות של JDE. 

 

ניתן לעיין במידע נוסף על העיבוד והפרסום באמצעות קוקיות טרגוט ומעקב באזור בנושא קוקיות בהמשך, או במדיניות הפרטיות של הספק הרלוונטי.  

 

4. תקופות שימור נתונים 

אלא אם כן נטען אחרת במדיניות זו, אנו נמחק את הנתונים האישיים שלכם אם הם כבר אינם דרושים למטרות עיבוד רלוונטי ואם אין שום מחויבויות שימור חוקיות שעומדות בסתירה למחיקה כזו. 

 

5. קוקיות (Cookies) 

איך תוכלו לנהל את העדפות הקוקיות שלכם או למשוך את הסכמתכם 

תוכלו למשוך את הסכמתכם או להתנגד ("opt-out") לשימוש שלנו בקוקיות – זאת על ידי התאמת הגדרות הקוקיות שלכם דרך באנר הזמין תחת ניהול קוקיות, בכל זמן שהוא.  

5.1. קוקיות וטכנולוגיות מעקב 

JDE ושותפי צד ג' שלה משתמשים בקוקיות ובטכנולוגיות דומות כגון פיקסלים, תגיות, אלומות אינטרנט וכו' ("קוקיות") ובמזהים אחרים כדי לספק לכם את השירות הכי טוב שניתן ולמטב את ביצועי האתר שלנו. הקוקיות האלו יכולות גם לעזור לנו לזכור את העדפותיכם, להבין את האינטראקציות שלכם כמשתמשים, וגם להתאים-אישית את האתר ואת המסרים השיווקיים שלנו.  

שימו לב שהשימוש בתכנים ובפונקציות של צד ג' עלול לגרום לכך שהנתונים שלכם יעובדו מחוץ ל-EU או ל-EEA. במספר מדינות, כגון ארה"ב, יש סיכון שהרשויות יקבלו גישה לנתונים למטרות אבטחה ומעקב, זאת מבלי לדווח לכם או לאפשר לכם לנקוט אמצעים משפטיים. 

כאשר אנו משתמשים בספקים או עובדים עם גורמי צד ג' במדינות שמחוץ ל-EU או ל-EEA, ללא רמת הגנה מספקת, ואתם נותנים לנו את הסכמתכם לעיבוד כזה, העברת הנתונים למדינה זו שמחוץ ל-EU או ל-EEA מבוססת על Art. 49(1)(a) GDPR. 

ניתן לעיין במידע נוסף על השימוש שלנו בקוקיות ועל השימוש של שותפי צד ג' ו/או הספקים שאנו עובדים איתם בקוקיות בפרק המידע על קוקיות בהמשך. 

5.2. מידע על קוקיות 

ניתן למצוא מידע מעודכן על קוקיות ועל ספקים קשורים בבאנר הקוקיות.   

5.2.1. קוקיות הכרחיות בהחלט 

הקוקיות האלו הן הכרחיות לתפקוד האתר ולא ניתן לכבות אותן במערכות שלנו. הן בדרך כלל מוגדרות בתגובה לפעולות שביצעתם, בעיקר לבקשות לקבל שירותים, למשל קביעת הגדרות הפרטיות שלכם, כניסה למערכת שלנו או מילוי טפסים. תוכלו להגדיר את המערכת שלכם כך שתחסום או תתריע על קוקיות כאלו, אך במקרה כזה חלקים מהאתר כבר לא יתפקדו.  

הקוקיות האלו לא מאחסנות בדרך כלל שום נתונים אישיים. במקרה יוצא דופן שהקוקיות האלו מאפשרות התייחסות אישית, העיבוד מבוסס על העניין הלגיטימי שלנו.  

קוקיות/ספק הקוקיות

מטרה

תקופת שמירה

רמת הגנה על הנתונים 

One Trust  

פלטפורמה לניהול הסכמה 

הקוקיות נשמרות במשך שנה – או מוקדם יותר אם הקוקיות נמחקות מהמכשיר או אם בוטלה הסכמת המשתמש. 

עיבוד בתוך ה-EU/EEA  

Google USA 

שימוש ב-Google Tag Manager כדי לסייע לניהול תגיות לצורך מעקב, אנליטיקה של האתר, שיווק-חוזר וכו'.  

Google Tag Manager אינו אוסף, שומר או משתף שום מידע על המבקרים.  

אין רמה מספקת של הגנה על הנתונים. הנתונים מועברים על סמך ‎Art. 49(1) של ה-GDPR. 

 

5.3. קוקיות פונקציונליות 

קוקיות פונקציונליות מאפשרות לאתר שלנו לזכור את הבחירות שלכם, לשפר את החוויה שלכם ולמטב את מהירות ויעילות התגובה של האתר על ידי אחסון פרטים מסוימים שאתם ניגשים אליהם לעיתים קרובות. למשל, הן עוזרות לזכור את העדפות התצוגה (למשל, שפה, גודל גופן) ואת תוכן עגלת הקניות שלכם, לאחסן את פרטי הכניסה שלכם, להתאים את האתר בדיוק למכשיר שלכם, או לזכור את מילות החיפוש או המסננים שהשתמשתם בהם.  תוכלו לבחור לא לאפשר שימוש בחלק מהקוקיות האלו; עם זאת, דבר זה עלול להשפיע על חוויית המשתמש שלכם באתר ועל השירותים שנוכל להציע לכם. 

הבסיס החוקי הוא הסכמתכם על פי Art. 6 (1)(a) GDPR או העניין הלגיטימי שלנו, אם רלוונטי. 

קוקיות/ספק הקוקיות

מטרה

תקופת שמירה

רמת הגנה על הנתונים

Amazon 

AWSALBCORS 

קוקייה זו מנוהלת על ידי AWS ומשמשת לאיזון עומסים. 

7 ימים 

קוקיות AWSALB הן מוצפנות ואינן מכילות שום מידע שמאפשר זיהוי אישי. 

Amazon 

AWSALB 

מאזן עומסים של אפליקציית AWS ELB 

7 ימים 

קוקיות AWSALB הן מוצפנות ואינן מכילות שום מידע שמאפשר זיהוי אישי. 

 

5.4. קוקיות אנליטיות  

קוקיות אלו אוספות מידע מצטבר על אופן השימוש שלכם באתר שלנו. אנו משתמשים בהן לצורך אנליטיקה של הרשת (web analytics) כדי לזהות ולמדוד מבקרים חוזרים, לשפר את המוצרים המקוונים שלנו, ולבדוק רעיונות עיצוב שונים עבור דפים מסוימים. הקוקיות האלו עוזרות לנו לדעת עד כמה הפרסום שלנו אפקטיבי והופכות את השיווק שלנו לרלוונטי יותר. הן גם משפרות את חוויית המשתמש שלכם.  

דבר זה נעשה על ידי אחסון קוקיות זמניות ו/או קוקיות התקשרות במכשיר הקצה שלכם, קוקיות שנוכל לגשת אליהן כדי לזהות את הדפדפן או המכשיר שלכם (למשל, טביעת הרגל של הדפדפן או כתובת ה-IP הלא מקושרת שלכם).  

הבסיס החוקי לעיבוד נתונים אלה הוא הסכמתכם על פי Art. 6(1)(a) of the GDPR אם נתתם את הסכמתכם דרך באנר ההסכמה שניתן לגשת אליו דרך ניהול קוקיות.   

היכן שהדבר מותר על פי חוק, עיבוד הנתונים הזה נעשה על בסיס העניין הלגיטימי שלנו על פי Art. 6(1)(f) of the GDPR או תקנות מקומיות רלוונטיות אחרות.  תוכלו לבקש מאיתנו לחדול מהעיבוד הזה בכל זמן שהוא, זאת דרך באנר הקוקיות שלנו. 

ייתכן שאת חלק מהקוקיות האנליטיות האלו שלחו חברות צד ג' הממוקמות בארה"ב כפי שמוצג בטבלה הבאה. כאשר אתם מסכימים להעברת הנתונים שלכם על פי Art. 49 GDPR, לספקים או לשותפים שלנו (למשל, Google) בארה"ב, שימו לב שיש סיכון של עיבוד או גישה לא מורשים לנתוניכם על ידי הרשויות במקום, וייתכן שלא תוכלו לאכוף את זכויותיכם בארה"ב באופן אפקטיבי.  תוכלו לבטל את הסכמתכם להעברה ולעיבוד הנתונים האלה בכל זמן שהוא על ידי שינוי העדפות הקוקיות שלכם דרך באנר הקוקיות שלנו או דרך מרכז ההעדפות של JDE (קמעונאות בלבד).  

ספק צד ג'

כלים

משך שמירה מרבי

רמת הגנה על הנתונים

Google Ireland Limited/ Google LLC (USA) 

Google Analytics 

26 חודשים 

אין רמה מספקת של הגנה על הנתונים. הנתונים מועברים על סמך Art. 49(1)(a) GDPR 

Hotjar Ltd. 

Hotjar 

12 חודשים  

אין רמה מספקת של הגנה על הנתונים. הנתונים מועברים על סמך Art. 49(1)(a) GDPR. 

 

5.5. קוקיות פרסום וטכנולוגיות מעקב 

אנו משתמשים בקוקיות האלו כדי להציג בפניכם פרסום רלוונטי המבוסס על פרופיל תחומי העניין שלכם. את הקוקיות האלו יכולים להגדיר באתר שותפי הפרסום שלנו. קוקיות פרסום אינן מאחסנות מידע אישי באופן ישיר אך מסתמכות על זיהוי ייחודי של הדפדפן ושל המכשיר שאיתו אתם גולשים באינטרנט. אם לא תאפשרו לקוקיות האלו לפעול, תקבלו פרסומות פחות ממוקדות. 

הבסיס החוקי לעיבוד הנתונים הזה הוא הסכמתכם, שאותה תוכלו למשוך בכל זמן שהוא, על פי Art. 6 (1)(a) GDPR.  

אנו משתמשים גם בטכנולוגיות מעקב בין מכשירים שונים, שעוזרות לנו לבצע ניתוחים שיווקיים, ליצור קהלי יעד מותאמים-אישית ולהציג לכם פרסום מטורגט באתרים אחרים על סמך ביקוריכם באתרים שלנו.   

איננו נושאים באחריות על סירובו של גורם צד ג' לציית לבקשות להפסיק לקבל מסרים שיווקיים (opt-out). 

מה המשמעות של מעקב בין מכשירים שונים? 

אם תיכנסו לאתר ספק צד ג' עם נתוני המשתמש שלכם, ניתן לקשר בין מאפייני הזיהוי שלכם בדפדפנים ובמכשירי קצה שונים זה לזה. לדוגמה, אם ספק צד ג' יצר מזהה ייחודי עבור כל מחשב נייד, מחשב שולחני, טלפון חכם או טבלט שבהם אתם משתמשים, ניתן לשייך את המזהים האינדיווידואליים האלה זה לזה ברגע שתיכנסו לשירות של אותו ספק צד ג' עם שם המשתמש/הסיסמה שלכם. כך יכול ספק צד ג' לטרגט את קמפייני הפרסום שלנו במספר מכשירים. 

 

פרסום התנהגותי  

אנו משתמשים בטכנולוגיה גם כדי  להבין ולמפות את העניין שלכם במוצרינו/לעקוב אחר העניין שלכם במוצרינו. אנו עשויים להשתמש בהם כדי להבין מה הכי מושך/מעניין אתכם, זאת כדי שנוכל להציע לכם מבצעים כמה שיותר מתאימים. בכך יכולה להיכלל התנהגות הגלישה שלכם ברשת, במטרה ליצור מודעות עם המלצות על מוצרים שלדעתנו קשורים במידה הרבה ביותר לפריטים שבהם צפיתם באתר. לאחר מכן אנו מגישים/מציגים את המודעות האלו באתרים אחרים שייתכן שתבקרו בהם, למשל אתרי חדשות, אתרי וידאו ובלוגים. התהליך הזה מכונה פרסום התנהגותי, ולמרות שנראה שהמודעות נתפרו במיוחד עבורכם, למעשה הנתונים מבוססים על נתונים ותובנות אנליטיים אנונימיים שנשמרים רק לזמן קצוב. 

את חלק מהקוקיות והטכנולוגיות האלו יכולים לשלוח חברות צד ג' השוכנות בארה"ב, כפי שמציגה הטבלה הבאה. כאשר אתם מסכימים להעברת הנתונים שלכם על פי Art. 49 GDPR, לספקים או לשותפים שלנו (למשל, Google, ‏פייסבוק ו-YouTube) בארה"ב, שימו לב שיש סיכון של עיבוד או גישה לא מורשים לנתוניכם על ידי הרשויות במקום, וייתכן שלא תוכלו לאכוף את זכויותיכם בארה"ב באופן אפקטיבי.  תוכלו לבטל את הסכמתכם להעברה ולעיבוד הנתונים האלה בכל זמן שהוא על ידי שינוי העדפות הקוקיות שלכם דרך באנר הקוקיות שלנו או דרך מרכז ההעדפות של JDE. 

 

ספק צד ג'

כלים

מטרה

משך שמירה מרבי

רמת הגנה על הנתונים

פייסבוק (ארה"ב ו/או אירלנד) 

Facebook Custom Audience 

היא מאפשרת לנו לעקוב אחר הפעולות שאנשים נוקטים באתרים שלנו כדי ליצור קהלים וקבוצות מיקוד בפייסבוק, ולמצוא לקוחות פוטנציאליים חדשים/אנשים שנראים כאלה. 

משך הזמן המרבי שמושאי הנתונים יישארו ב"קהל מותאם-אישית" מתוך האתר שלנו או האפליקציה בנייד הוא 180 יום. לאחר 180 יום, מושאי הנתונים שהיו ב"קהל מותאם-אישית" באתר יוסרו משם, אלא אם כן הם מבקרים באתר או באפליקציה שוב. 

אין רמה מספקת של הגנה על הנתונים. הנתונים מועברים על סמך Art. 49(1)(a) GDPR. 

Google LLC (ארה"ב) 

DoubleClick Floodlight/DoubleClick/GA Audiences 

DoubleClick Floodlight מאפשר לנו לעקוב ולדווח על המרות – הפעולות של משתמשים שמבקרים באתר שלנו לאחר צפייה במודעות או לחיצה עליהן – ולדווח על יעילות הקמפיין. 

 

DoubleClick מאפשר לנו למטב את המודעות להתנהגות האדם ברשת, למאפייני המשתמש ולעניין שלו במודעות דיגיטל. הוא מסייע לנו לנהל קמפיינים בדיגיטל באתרים ובמכשירים ניידים שונים. 

 

GA Audience מאפשר לנו ליצור קהלים ב-Google Analytics למטרות שיווק-מחדש ולהגיע לאנשים שהיו להם אינטראקציות קודמות עם המוצרים/השירותים שלנו. 

כתובות ה-IP הופכות לאנונימיות לאחר 9 חודשים, והנתונים בקוקיות – תוך 18 חודשים. 

אין רמה מספקת של הגנה על הנתונים. הנתונים מועברים על סמך Art. 49(1)(a) GDPR. 

YouTube / Google (ארה"ב) 

הצגת תוכן  

YouTube היא פלטפורמה בבעלות Google שנועדה לארח ולשתף סרטונים. YouTube אוספת נתוני משתמשים דרך סרטונים המוטבעים באתרים, נתונים שנאספים יחד עם נתוני פרופילים משירותי Google אחרים כדי להציג פרסום מטורגט למבקרים במגוון רחב של אתרים שלהם ושל אחרים. 

כתובות ה-IP הופכות לאנונימיות לאחר 9 חודשים, והנתונים בקוקיות – תוך 18 חודשים. 

אין רמה מספקת של הגנה על הנתונים. הנתונים מועברים על סמך Art. 49(1)(a) GDPR. 

YouTube / Google (ארה"ב) 

VISITOR_INFO1_LIVE 

הקוקית הזו משתמשת במזהה מיוחד כדי לעקוב אחר הצפייה בסרטונים. 

180 יום 

אין רמה מספקת של הגנה על הנתונים. הנתונים מועברים על סמך Art. 49(1)(a) GDPR. 

YouTube / Google (ארה"ב) 

YSC 

YouTube היא פלטפורמה בבעלות Google שנועדה לארח ולשתף סרטונים. YouTube אוספת נתוני משתמשים דרך סרטונים המוטבעים באתרים, נתונים שנאספים יחד עם נתוני פרופילים משירותי Google אחרים כדי להציג פרסום מטורגט למבקרים במגוון רחב של אתרים שלהם ושל אחרים. 

מפגש 

אין רמה מספקת של הגנה על הנתונים. הנתונים מועברים על סמך Art. 49(1)(a) GDPR. 

Teads Altice International Sarl 

פרסום  

Teads היא פלטפורמה המשמשת לסינון מודעות על פי פרופיל המשתמש, למשל תחומי העניין, המיקום, המכשיר או תכולת הדף, ולמנוע הצגה של אותה מודעה בפני אותו מבקר באתר פעמים רבות מדי.  

12 חודשים 

Adequate - ספק של ה-EU  

Yotpo Ltd. ארה"ב  

Yotpo  

דירוגים וסקירות 

ללא הגבלה 

לא מספקת  

רמת הגנה על הנתונים. הנתונים מועברים על סמך Art. 49(1)(a) GDPR. 

 

6. סרטונים מוטבעים 

באתרים שלנו אנו מטביעים סרטונים שלא מתארחים בשרתים שלנו. כדי לוודא שגישה לאתרים שלנו המכילים סרטונים מוטבעים לא תוביל את המשתמשים אוטומטית להורדת תוכן צד ג', אנו מציגים בשלב הראשון רק תצוגות מקדימות המוצגות מקומית של הסרטונים. כתוצאה מכך, ספק צד ג' אינו מקבל שום מידע. 

רק לאחר שתלחצו על תמונת התצוגה המקדימה, ירד התוכן מספק צד ג'. כך יקבל צד ג' מידע על כך שניגשת לאתר שלנו, וכן נתוני שימוש הדרושים טכנית למטרה זו. יתרה מכך, ספק צד ג' יוכל אז ליישם טכנולוגיות מעקב. אין לנו שום השפעה על כל עיבוד נתונים נוסף שעשוי הספק צד ג' לבצע. על ידי לחיצה על תמונת התצוגה המקדימה, אתם נותנים לנו את הסכמתכם להוריד תוכן מספק צד ג'. 

ההטבעה מבוססת על הסכמתכם על פי Art. 6 (1)(a) GDPR, בתנאי שנתתם את הסכמתכם על ידי לחיצה על תמונת התצוגה המקדימה. שימו לב שההטבעה של סרטונים רבים גורמת לכך שנתוניכם יעובדו מחוץ ל-EU או ל-EEA. במספר מדינות, כגון ארה"ב, יש סיכון שהרשויות יקבלו גישה לנתונים למטרות אבטחה ומעקב, זאת מבלי לדווח לכם או לאפשר לכם לנקוט אמצעים משפטיים. כאשר אנו משתמשים בספקים במדינות צד ג' ללא רמת הגנה מספקת, ואתם נותנים לנו את הסכמתכם, העברת הנתונים למדינה זו מבוססת על Art. 49(1)(a) GDPR. 

ספק צד ג'

רמת הגנה על הנתונים

משיכת הסכמה

YouTube / Google (ארה"ב) 

אין רמה מספקת של הגנה על הנתונים. הנתונים מועברים על סמך Art. 49(1)(a) GDPR. 

אם תלחצו על תמונת התצוגה המקדימה, התוכן של ספק צד ג' יתחיל לרדת מיד. 

כדי למשוך את הסכמתכם, אנא שנו את הגדרותיכם דרך הבאנר שלנו כמתואר בפרק 3 לעיל.  

Vimeo (ארה"ב) 

אין רמה מספקת של הגנה על הנתונים. הנתונים מועברים על סמך Art. 49(1)(a) GDPR. 

אם תלחצו על תמונת התצוגה המקדימה, התוכן של ספק צד ג' יתחיל לרדת מיד. 

כדי למשוך את הסכמתכם, אנא שנו את הגדרותיכם כמתואר בפרק 3 לעיל. 

 

7. Captcha 

כדי להגן על טופסי הרשת שלנו מפני בקשות אוטומטיות, אנו משתמשים במערכת Google reCAPTCHA מאת Google LLC. במסגרת אפשרויות ה-captcha, תתבקשו לבצע משימה ספציפית או ללחוץ על תיבות סימון מסוימות. הקלט מהמשתמש שנדרש בהקשר זה, ובמידת הצורך גם תנועות העכבר, משמשים כדי לקבוע אם מקור הקלט הוא אדם או תוכנית מחשב. 

היות ופונקציית captcha מגיעה מצד ג', הצגת ה-captcha תגרום להורדת התוכן של אותו צד ג'. כך יקבל צד ג' מידע על כך שניגשת לאתר שלנו, וכן נתוני שימוש הדרושים טכנית למטרה זו. אין לנו שום השפעה על כל עיבוד נתונים נוסף שעשוי הספק צד ג' לבצע. 

הבסיס החוקי לעיבוד הנתונים הזה הוא הסכמתכם, על פי Art. 6 (1)(a) GDPR. אתם מכריזים על הסכמתכם על ידי השימוש בטופסי הרשת המוגנים על ידי reCAPTCHA. יש אינדיקטור מתאים בעמודים אלה. 

שימו לב שהשימוש בפונקציית captcha עלול לגרום לכך שהנתונים שלכם יעובדו מחוץ ל-EU או ל-EEA. במספר מדינות יש סיכון שהרשויות יקבלו גישה לנתונים למטרות אבטחה ומעקב, זאת מבלי לדווח לכם או לאפשר לכם לנקוט אמצעים משפטיים. כאשר אנו משתמשים בספקים במדינות צד ג' ללא רמת הגנה מספקת, ואתם נותנים לנו את הסכמתכם, העברת הנתונים למדינה זו מבוססת על Art. 49(1)(a) GDPR. 

 

8. עיבוד נתוני מדיה חברתית 

8.1. יישומי plug-in 

אנו עשויים לאפשר שימוש ביישומי plug-in כגון פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם ו-YouTube באתר שלנו. עם זאת, מסיבות הקשורות בהגנה על נתונים, אנו משלבים את יישומי plug-in האלה של המדיה החברתית רק בפורמט בלתי-פעיל. לפיכך, כאשר אתם מבקרים באתרים שלנו, לא ישודרו שום נתונים לשירותי המדיה החברתית, אלא אם כן תפעילו את יישומי plug-in הרלוונטיים על ידי לחיצה על תמונת התצוגה המקדימה או על הסמליל המחובר לפלטפורמת המדיה החברתית הרצויה.  

אם תלחצו על יישום plug-in, המדיה החברתית תקבל מידע על ביקורכם באתרים שלנו. דבר זה יקרה ללא קשר לשאלה אם נרשמתם לחשבון משלכם בשירות המדיה החברתית הרלוונטי. אם אתם רשומים למדיה החברתית, הנתונים עשויים להיות מועברים ישירות לפרופיל המדיה החברתית שלכם. הם גם עשויים להשתמש במידע הזה כדי ליצור פרופילי משתמשים המבוססים על נתוניכם ולהשתמש בהם למטרות פרסום מותאם-אישית. 

JDE אינה אחראית על מדיניות ו/או פרקטיקות הפרטיות של גורמי צד ג'. כאשר אתם מפעילים אתר או פלטפורמה אחרים או מתחברים אליהם, עליכם לקרוא את מדיניות הפרטיות של האתר או הפלטפורמה.  

הבסיס החוקי לשילוב זה הוא הסכמתכם על פי Art. 6 (1)(a) GDPR אם נתתם את הסכמתכם על ידי לחיצה על תמונת התצוגה המקדימה. שימו לב שהשילוב של יישומי plug-in חברתיים רבים גורם לכך שנתוניכם יעובדו מחוץ ל-EU או ל-EEA. במספר מדינות יש סיכון שהרשויות יקבלו גישה לנתונים למטרות אבטחה ומעקב, זאת מבלי לדווח לכם או להעניק לכם את הזכות לערער.  

אם אנו משתמשים בספקים במדינות צד ג' ללא רמת הגנה מספקת, ואתם נותנים לנו את הסכמתכם, העברת הנתונים למדינה זו מבוססת על Art. 49(1)(a) GDPR. 

אם אינכם מעוניינים יותר שנתוניכם האישיים יעובדו על ידי יישומי ה-plug-in החברתיים המופעלים, תוכלו למנוע עיבוד עתידי בכך שלא תלחצו על תמונת התצוגה המקדימה או על סמליל הרשת החברתית הרלוונטית.  

8.2. דפי מדיה חברתית 

JDE, בנוסף לספק פלטפורמת המדיה החברתית (ספק הפלטפורמה), אחראית גם באופן משותף כמבקרת נתונים על פעילויות העיבוד הנוגעות לנתונים שלכם. ספק הפלטפורמה בהקשר זה הוא זה שקובע את המטרות והאמצעים של פעילויות העיבוד, דבר שיש לנו השפעה מוגבלת מאוד עליו. במידה שאנו יכולים להפעיל השפעה או לקבוע פרמטרים בנוגע לעיבוד הנתונים שלכם, ננקוט פעולות במסגרת יכולתנו כדי לוודא שספק הפלטפורמה מעבד את נתוניכם תוך ציות לתקנות הרלוונטיות להגנה על הנתונים. 

אנו מפעילים את אתרי המדיה החברתית הבאים: 

- טוויטר: [https://twitter.com/  
- פייסבוק: [https://www.facebook.com/ 
- YouTube: [https://www.youtube.com/user/ 
- Pinterest: [https://www.pinterest.com/ 
- אינסטגרם: [https://www.instagram.com 
- Snapchat: https://www.snap.com 
- LinkedIn: https://www.linkedin.com 
- TikTok: https://www.tiktok.com 

 

חלק מפלטפורמות המדיה החברתית האלה ממוקמות מחוץ ל-EU או ל-EEA, ולכן יש סיכון שהרשויות שאינן EU או EEA ייגשו לנתונים שלכם מסיבות אבטחה וניטור בלי לדווח לכם ולהעניק לכם זכות ערעור. כאשר הפלטפורמות האלה הן במדינות צד ג' ללא רמת הגנה מספקת, ואתם נותנים לנו את הסכמתכם לעיבוד, העברת הנתונים למדינה זו מבוססת על Art. 49 (1)(a) GDPR. 

8.2.1. עיבוד נתוני מדיה חברתית 

הנתונים שתמסרו ישירות בדפי המדיה החברתית שלנו, למשל הערות, סרטונים, תמונות, לייקים, ציוצים וכו' מפורסמים על ידי פלטפורמת המדיה החברתית. העיבוד שלנו מבוסס על Art. 6 (1)(f) GDPR, המתייחס לעיבוד שנעשה בהתאם לעניין הלגיטימי שלנו. 

כחלק מהעיבוד הזה, אנחנו עשויים: 

 • לתקשר אתכם דרך פלטפורמת המדיה החברתית; 
 • לשתף את התוכן שלכם בכל אחד מדפי המדיה החברתית שלנו וגם באתר שלנו; 
 • לאפשר לכם להשתתף בתחרויות ו/או בהגרלות. 

8.2.2. עיבוד נתונים על ידי ספק פלטפורמת המדיה החברתית 

אנו משתמשים במספר פלטפורמות ופונקציות של המדיה החברתית באתרים שלנו. באופן מיוחד אנו משתמשים ב-Facebook Connect, אפליקציה עם כניסה חד-שלבית שמאפשרת למשתמשים לנהל אינטראקציות באתרים אחרים דרך חשבונות פייסבוק שלהם.  

ספק פלטפורמת המדיה החברתית משתמש בשיטות למעקב באינטרנט. מעקב באינטרנט עשוי גם להתנהל ללא קשר לשאלה אם נכנסתם למערכת של פלטפורמת המדיה החברתית או נרשמתם אליה. לצערנו איננו יכולים להשפיע או להגביל את השיטות למעקב באינטרנט של פלטפורמת המדיה החברתית. 

אנא היו מודעים לכך שספק הפלטפורמה עשוי להשתמש בפרופיל ובנתונים התנהגותיים שלכם כדי להעריך, בין השאר, את ההרגלים, מערכות היחסים האישיות וההעדפות שלכם. אין לנו השפעה על עיבוד הנתונים שלכם בידי ספק הפלטפורמה. 

עיינו במדיניות הפרטיות של ספק הפלטפורמה כדי לקבל מידע נוסף על מטרתם והיקפם של איסוף הנתונים וניתוח הנתונים שמבצעת הרשת החברתית, וגם על האפשרויות שלכם לשנות את ההגדרות ולהגן על פרטיותכם. 

 

9. אבטחת הנתונים 

אנו נוקטים אמצעים טכנולוגיים וארגוניים כדי להגן על נתוניכם האישיים באופן הכי מקיף שניתן מפני גישה לא מורשית. אמצעים אלה כוללים נוהלי הצפנה בדפי האתר שלנו. הנתונים שלכם מועברים מהמחשב שלכם לשרת שלנו ובחזרה, דרך האינטרנט תוך שימוש בהצפנת TLS. 

תוכלו לדעת זאת על פי סמל המנעול בשורת המצב של הדפדפן וגם על פי כתובת אינטרנט המתחילה ב-https://. 

 

10. זכויותיכם כבעלי הנתונים 

ה-GDPR מעניק לכם מספר זכויות כמושאי נתונים, כולל: 

הזכויות

הסבר

זכות הגישה (Art. 15 GDPR) 

יש לכם זכות לקבל תשובה לשאלה אם מתבצע עיבוד של נתונים אישיים הקשורים אליכם; אם כך הוא הדבר, יש לכם זכות לקבל מידע על הנתונים האישיים האלה ולקבל את הפרטים המפורטים ב-Art. 15 GDPR. 

זכות התיקון (Art. 16 GDPR) 

יש לכם זכות לתקן נתונים אישיים לא מדויקים הנוגעים לכם, ובהתאם למטרות העיבוד, גם זכות להשלים נתונים אישיים לא מלאים, כולל על ידי מסירת הצהרה נוספת ללא עיכוב. 

זכות המחיקה (Art. 17 GDPR) 

יש לכם זכות להשיג מחיקה של הנתונים האישיים הנוגעים לכם ללא עיכוב מיותר אם תחול אחת הסיבות המפורטות תחת Art. 17 GDPR. 

זכות הגבלת העיבוד (Art. 18 GDPR) 

יש לכם זכות לבקש להגביל את העיבוד אם יחול אחד התנאים המפורטים תחת Art. 18 GDPR, למשל, אם התנגדתם לעיבוד.  

זכות לניידות הנתונים (Art. 20 GDPR) 

במקרים מסוימים, המפורטים תחת Art. 20 GDPR, יש לכם זכות לקבל נתונים אישיים הנוגעים לכם בפורמט מובנה, נפוץ וקריא-ע"י-מכונה, או לבקש שהנתונים האלה יועברו לצד ג'. 

זכות למשיכת הסכמה (Art. 7 GDPR) 

אם עיבוד הנתונים מבוסס על הסכמתכם, יש לכם זכות למשוך את הסכמתכם לשימוש בנתונים האישיים שלכם בכל זמן שהוא, זאת על פי Art. 7 (3) GDPR. שימו לב שמשיכת ההסכמה תהיה בתוקף רק לעתיד. לא תהיה לכך השפעה על עיבוד נתונים שנעשה לפני משיכת ההסכמה. 

זכות ההתנגדות (Art. 21 GDPR) 

אם נאספו נתונים על בסיס Art. 6 (1)(f) GDPR (עיבוד נתונים למטרת העניין הלגיטימי שלנו) או על בסיס Art. 6 (1)(e) GDPR (עיבוד נתונים למטרת שמירה על אינטרס הציבור או על פי הנחיה של רשות רשמית), יש לכם זכות להתנגד לעיבוד בכל זמן שהוא מסיבות הנובעות מנסיבותיכם הספציפיות. במקרה כזה נפסיק לעבד את הנתונים האישיים, אלא אם כן יש עילה לגיטימית משכנעת לעיבוד בניגוד לאינטרסים, לזכויות ולחירויות שלכם, או אם הנתונים עדיין דרושים לצורך ביסוס, מימוש או הגנה על תביעות משפטיות. 

זכות להגיש תלונה לרשות הפיקוח (Art. 77 GDPR) 

על פי Art. 77 GDPR, יש לכם זכות להגיש תלונה לרשות הפיקוח אם לדעתכם עיבוד הנתונים שלכם מפר את תקנות ההגנה על נתונים. ניתן להצהיר על זכות זו במיוחד מול רשות הפיקוח במדינה החברה ב-EU שבה הנכם מתגוררים בדרך כלל, במקום עבודתכם או במקום שבו יש חשד להפרה. 

 

הצהרה על זכויותיכם 

תוכלו להצהיר על זכויותיכם הנזכרות לעיל על ידי פנייה אלינו לפרטי יצירת הקשר באתר שלנו עם פרטי החברה, או דרך הכתובת privacy@JDEcoffee.com

תוכלו גם ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו דרך מספר הטלפון המקומי או כתובת המייל המופיעה באתר

 

11. פרטי יצירת קשר של מנהל ההגנה על המידע שלנו 

מנהל הציות הגלובלי ומנהל ההגנה על נתונים חיצוניים זמינים לספק לכם מידע נוסף בנוגע להגנה על הנתונים. 

JDE Global Compliance Officer   
privacy@JDEcoffee.com    

FIRST PRIVACY GmbH,   
Konsul-Smidt-Str. 88,  
‎28217 Bremen, Germany  
www.first-privacy.com  
office@first-privacy.com